سلام در این مدل پایه 24و25 آیسی cpuرا که به هم وصل است را از هم جدا کنید ودستگاه را روشن کنید کد 1234را وارد کنید ودستگاه را خاموش کنید دوباره هردو پایه را به هم لحیم کنید بعد از این کد دستگاه 1234 میشود